ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a WERK AKADÉMIA képzéseire történő jelentkezéshez

I. Az ÁSZF tartalma és hatálya, alapfogalmak

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Werk Akadémiára (továbbiakban: Intézmény) történő jelentkezés szabályainak rögzítése céljából jött létre. A Képzésekre történő érvényes jelentkezést követő sikeres felvételi vizsgát követően a jelentkező és az Intézmény írásban egyedi felnőttképzési szerződést kötnek egymással, amely szerződéskötést követően az Intézmény és az általa nyújtott képzési programban résztvevő személy jogait és kötelezettségeit ezen szerződés fogja tartalmazni.
1.2. A jelen ÁSZF személyi hatálya az Intézményre és arra a személyre terjed ki, aki a Képzésekre személyes úton az Intézményben vagy a www.werkakademia-hu.preview-domain.com oldal igénybevételével online úton jelentkezik (a továbbiakban: Jelentkező). A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Werk és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

II. Tájékoztatási kötelezettség

Az Intézmény adatai:

 • Az Intézmény hivatalos neve: WERK FILM , STÍLUS ÉS ÍRÁS AKADÉMIA
 • Az Intézmény hivatalosan rövidített neve: WERK
 • Az Intézmény székhelye: 1132 Csanády u.11.
 • Az Intézmény levelezési címe: 1024 Rómer Flóris u. 60.
 • Telefonszáma: +36 30 444 8888
 • Elektronikus levelezési címe: werk@werkakademia-hu.preview-domain.com
 • Honlap címe: www.werkakademia-hu.preview-domain.com
 • Az Intézmény képviseletére jogosult személy
  neve: Vándor Ágnes
  elérhetősége: +36 30 9909 777
 • A felnőttképzést folytató intézmény szakmai tevékenységéért felelős szakmai vezetőjének
  neve: Vándor Ágnes
  elérhetősége: +36 30 9909 7777
  beosztása: felelős vezető
 • Az engedéllyel rendelkező Intézmény nyilvántartási száma: E2021/000162
 • Az engedély megszerzésének időpontja: 2021. július 21.
 • Az intézményt üzemeltető Pygmalion kft
  Adószáma: 13949297-2-41
  Cégjegyzékszám: 01-09-881365
 • Az Intézmény által nyújtott Képzések:
  Filmes képzések
  Művészeti menedzser képzések
  Divatszakértő és stylist képzés
  Enteriőrstylist/Lakberendező képzés
  Kreatív szépírás
  Rendezvényszervező

III. A Képzésekre történő jelentkezés menete

A Képzésekre a jelentkezés kétféleképpen történik 1. személyesen történő jelentkezéssel, 2. A WERK honlapjának (www.werkakademia-hu.preview-domain.com, a továbbiakban: Honlap) igénybevételével történő online jelentkezéssel.

3.1. Személyesen történő jelentkezés

A Jelentkező az Intézmény székhelyén (1132 Csanády u. 11) személyesen nyújtja be a kitöltött jelentkezési lapot.

3.2. A Honlap igénybevételével történő online jelentkezés

A Jelentkező a https://www.werkakademia-hu.preview-domain.com/ jelentkezes oldalon található Jelentkezem gombra kattintással online jelentkezhet az Intézmény képzéseire.
A Jelentkező a Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat a Honlapon érheti el.
Amennyiben a Képzésekkel kapcsolatban a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen a Werk-kel kapcsolatba a Honlapon elérhető „Kapcsolat” funkció használatával, illetve a werk@werkakademia-hu.preview-domain.com e-mail címen, vagy a Werk +3630444 8888 számán.
A Képzéseken történő részvételért fizetendő díj a Honlapon kerül feltüntetésre.
A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a Werk fenntartja.
A Honlapon keresztül elküldött jelentkezést a Werk csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A jelentkezés elküldése előtt kérjük, hogy a Jelentkező ismerje meg a Honlapon található „ÁSZF a Werk képzéseire történő jelentkezéshez” és a „Werk Adatvédelmi tájékoztató” tartalmát. A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges a jelentkező részéről ezen dokumentumok tartalmát megismerni és jelöléssel elfogadni. Az elfogadást követően, a ”Jelentkezem online most” gombra kattintva véglegesíthető a jelentkezés.

A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Werk kizár mindenfajta felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.
A Werk a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza, hogy a jelentkezés sikeres volt, hamarosan keresni fogjuk a további teendőkkel kapcsolatban! További tájékozódáshoz megadjuk a werk@werkakademia-hu.preview-domain.com e-mail címet, és a +36 30 444 8888-as telefonszámot.
A Felek között a Képzéseken történő jelentkezésre vonatkozó szerződés a jelentkezés Werk általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok igazolják.

IV. Egyéb rendelkezések

Jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelentkezést követő sikeres felvételi vizsga után az egyedi képzési szerződések megkötése során a Werk fenntartja a jogot arra, hogy további dokumentumokat kérjen be a Jelentkezőtől. A felnőttképzési szerződés tartalmazza a képzéssel, annak körülményeivel és díjaival kapcsolatos valamennyi körülményt.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Werk fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdések tisztázásában együttműködésre törekednek egymással. A Jelentkező észrevételeit, panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezheti: Telefon: +36 30 444 8888. Email: werk@werkakademia-hu.preview-domain.com A beérkezett panaszokat az Intézmény 30 (harminc) napon belül elbírálja és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről.
Az Intézmény székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). A békéltető testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18 – 38. §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok
megsértése esetén a Jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az Intézmény székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárása kezdeményezhető. Az Intézmény székhely szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.).
A jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége vagy hatálytalansága nem hat ki a jelen ÁSZF többi részének érvényességére vagy hatályosságára. A jelen ÁSZF létrejötte, érvényessége, hatályossága és értelmezése tekintetében a magyarországi jog, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben pedig elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021.