ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik az Ön által a Werk Stílus, Film és Írás Akadémia (a továbbiakban: Werk Akadémia) mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket a weboldalunk használatával Önre vonatkozóan gyűjtünk. Személyes adatait a Werk Akadémia kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben és a tájékoztatóban foglalt módon kezeli.
A Werk Akadémia adatkezelése megfelel a hatályos hazai jogszabályoknak, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete ( Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”) rendelkezéseinek .

I. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, e-mail címe, elérhetősége.

II. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A weboldalunkon az alábbiak szerint gyűjtjük az Ön személyes adatait:

 • Facebook pixel – Amennyiben oldalunkat úgy látogatja, hogy böngészőjében/készülékén Facebookon is be van jelentkezve, úgy célzott hirdetéseket tudunk beállítani Önnek a Facebook hirdetési hálózatán.
 • Google Analytics – Felhasználóink számáról, demográfiai adatairól, oldalunkon töltött idejéről kapunk részletesebb képet segítségével.
 • Google Maps – A Kapcsolat oldalon feltüntetett beágyazott térkép megjegyzi a felhasználó térképhasználati metódusait.
 • YouTube – Képzéseink aloldalain beágyazott videókat helyezünk el, melyek megtekintésével a YouTube sütiket helyezhet el készülékén.
 • Webgalamb – A képzésekre való jelentkezésnél és hírlevélre való feliratkozásnál szereplő mezőkben megadott adatokat a Webgalamb rendszerén keresztül gyűjtjük be, azokat hírlevelek küldéséhez, illetve adminisztrációs célokra tároljuk.

III. MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)

A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

 • A Werk Akadémia valamely képzésére történő jelentkezés céljából, a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: jelentkező neve, állandó lakcím, postacím, születési idő, telefonszám, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, választott képzés.
 • Önnek szóló hírlevelek küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség(e-mail cím).

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A jelen Adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésének a.) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésének b) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) és 5.§ (2) a) pontja, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, vagyis az ilyen adatkezelési tevékenységek az Ön hozzájárulása alapján történnek.

V. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáigőrizzük az Ön személyes adatait.
Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

VII. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra,hogy

 • kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérje a személyes adatainak törlését,
 • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • kérje az adathordozhatóságot,
 • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.

Ezenkívül bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk Önt, hogy a Werk Akadémia nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

VIII. KAPCSOLATTARTÁS

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, a werk@werkakademia-hu.preview-domain.com e-mail címen küldött levélben teheti ezt meg.

IX. HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A Werk Akadémia eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően a Werk Akadémia egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

X. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Továbbíthatjuk az Ön személyes adatait kormányzati hatóságokhoz vagy bűnüldöző szervekhez, például a rendőrséghez és a felügyeleti hatóságokhoz, ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján vagy a jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

XI. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA

Hírleveleket küldünk aktuális programokról, eseményekről, különleges ajánlatokról, ha a szolgáltatásokra feliratkozva ilyen tájékoztatást kért tőlünk, vagy megadta nekünk az adatait.

XII. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a www.werkakademia-hu.preview-domain.com oldalon.

XIII. KÜLSŐ WEBOLDALAK

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a www.werkakademia-hu.preview-domain.com weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. A Werk Akadémia nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget. Ha harmadik fél reklámjára vagy hivatkozására kattint, tudnia kell, hogy ezzel elhagyja a Wekakadémia honlapját, és a megadott személyes adatokra nem a jelen tájékoztató vonatkozik. Olvassa el adatvédelmi szabályzatukat, amelyből megtudhatja, milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat.

XIV. NÉV NÉLKÜLI ADATOK

A Werk internetes oldalainak látogatása során, tehát általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet az oldalletöltő. A Werk oldalainak internetes látogatását kizárólag a Werk Akadémia internetes megjelenésének optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére használja fel, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak személyes adatot. Böngészését nem követjük nyomon.

Facebook oldal, Instagram

A Werk Akadémia elérhető a Facebook és Instagram közösségi portálon is.
Ezen oldalak segítségével az érdeklődő tájékozódhat a Werk legújabb eseményeiről és szolgáltatásairól.
A „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Werk híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
Facebook és Instagram oldalán a Werk képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Werk mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
A Facebook és Instagram oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érdeklődő az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

XV. A SZEMÉLYES ADATOK KÉRÉSÉNEK CÉLJA, FORMÁJA, HASZNÁLATA

A személyes adatokat a Werk az Érdeklődő, Jelentkező azonosítása, tájékoztatása és jelentkezése lebonyolítása érdekében használja fel.
Az Érdeklődővel, Jelentkezővel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A személyes adatokat a Werk a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi.
A hírlevélre való feliratkozásról a felhasználó az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat.
A Werk Akadémia

 • hírlevél feliratkozásnál
 • jelentkezésnél és
 • felnőttképzési szerződés kötésekor

kér személyes adatokat.

Hírlevél

A jelentkezési lapon az email cím megadásával a Jelentkezőnek lehetősége van feliratkozni a Werk Akadémia hírlevelére.
Hírlevélre történő feliratkozásakor a következő adatokat adja meg az online adatlap kitöltésekor: név, e-mail cím.
Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Werk az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön.
A hírlevél küldés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Werk legújabb eseményeiről és szolgáltatásairól.
A Werk kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a megadott írásos lemondó nyilatkozattal.

Jelentkezés

Az online, személyes (papír alapú) jelentkezés esetén a Werk Akadémia Jelentkezési lap rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a jelentkezőtől:

Jelentkezési lap

A szolgáltatások igénybevételekor a jelentkező jelentkezési lapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Werk az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a jelentkező beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. Jelentkezésnél a következő adatokat adja meg az adatlapok kitöltésekor:

 • vezetéknév, keresztnév
 • születési idő
 • állandó lakcím (cím, település, irányítószám, ország)
 • e-mail cím
 • telefonszám

Ezek az információk a jelentkezés feldolgozásához és véglegesítéséhez (úgymint a jelentkezést visszaigazoló e-mail kiküldése, majd Ismerkedő beszélgetésre való behívása érdekében) szükségesek. Az adatokat a Werk az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A kötelezően megadandó adatok jelentkező általi megadása a felnőttképzést folytató intézmény szolgáltatás igénybevételének feltétele.
A jelentkezési lap aláírásával a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezési lap kitöltésével átadott személyes adatait a Werk a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára kezelje, illetve archiválja.

Felnőttképzési szerződés

A weblapon történő jelentkezések nem minősülnek felnőttképzési szerződésnek. Amennyiben az Ismerkedő beszélgetést követően a Jelentkező felvételt nyer és úgy dönt, hogy részt vesz a Werk valamelyik képzésén, a Werk felnőttképzési szerződést köt vele, melyhez további adatok bekérése szükséges, melyeket a Jelentkező teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:
vezetéknév, keresztnév, születési név, illetve a finanszírozó cég neve;
születési név:
anyja neve:
születési hely, idő:
személyi igazolvány szám:
lakcím, és tartózkodási helyének címe, illetve a finanszírozó cég székhelye;
értesítési cím:
számlázási cím:
adóazonosító jel:
elektronikus levelezési cím;
vezetékes és/vagy mobil telefonszám;
állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén, a Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma.

A fentieken túl a Werk még kezeli a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

a képzésbe történő felvételével,
tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak.
A hallgatói adatok a Werk munkatársai számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor a Hallgató ügyét dolgozzák fel és intézik. A személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek.
A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.

XVI. PANASZKEZELÉS

A Werk mint felnőttképzést folytató intézmény szolgáltatásairól az alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online és papír alapú panasz kezelést üzemeltet. A reklamációs formanyomtatvány kitöltésekor a képzésben résztvevő megadhatja az alábbi személyes adatait:
név
elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám)
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a Werk a képzésben résztvevő részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott képzésben részvevőre nem visszavezethető, a képzésben résztvevő nevével nem összekapcsolható adatokat a Werk statisztikai célokból is felhasználhatja.

XVII. KAPCSOLAT

A személyes adatok feldolgozásáért Vándor Ágnes ügyvezető igazgató felel. A társaság székhelye a következő: 1132 Budapest, Csanády u. 11.
Amennyiben bármilyen észrevétele vagy javaslata van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, azt a werk@werkakademia-hu.preview-domain.com e-mail címen teheti meg.
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Werk Akadémia
Cím: 1132 Budapest, Csanády u. 11.
Levelezési cím: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 60.
Telefon: +36 30 444 8888
E-mail: werk@werkakademia-hu.preview-domain.com
Weboldal: www.werkakademia-hu.preview-domain.com

Ez az Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-től hatályos.